ЧЛЕНСТВО

Членуването в Асоциацията е доброволно и не ограничава членовете за участие в други асоциации, съюзи, сдружения и организации с изключение на такива, дублиращи дейността на Асоциацията.

ПРАВО НА ЧЛЕНСТВО

Член на Асоциацията може да бъде всяко юридическо или физическо лице - търговец по смисъла на Търговския закон, което притежава производствени мощности и извършва по занятие преработка на диворастящи гъби и плодове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете следва да притежават за своите производствени мощности удостоверение за регистрация на обект за производство на храни, издадено по реда на Закона за храните. Това задължение възниква за членовете-учредители в срок до шест месеца, считано от възникване на Асоциацията. Производствените мощности на членовете, както и организирания от тях производствен процес следва да отговарят на всички законови изисквания.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Член на сдружението може да бъде лице, което има място на делова активност в Република България, отговаря на изискванията на чл. 9 и чл. 10 от Устава на Асоциациата, и което съдействува за осъществяването на целите на Асоциациата и спазва настоящия Устав и заплаща редовно годишния членски внос.

Кандидатът за член подава писмена молба по образец чрез Председателя на Управителния съвет на сдружението до Управителния съвет, който се произнася с решение на първото си заседание след постъпване на молбата. Молбата следва да е придружена и с документи, които удостоверяват правосубектност и представителната власт на лицето, подписало молбата, обстоятелството, че не са обявени в ликвидация или несъстоятелност и не са в процедура по обявяване в несъстоятелност и обстоятелството, че решението да се кандидатства за член на Сдружението е взето в съответствие със законите и устройствените им актове.

Членственото правоотношение възниква след решението на Управителния съвет за приемане на кандидата и заплащане на първия членски внос.

При отказ на Управителния съвет да приеме кандидатстващия, нова молба може да се подаде след изтичането на едногодишен срок от датата на заседанието на Управителния съвет на което молбата не е била удовлетворена.