shutterstock_455666962

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ "ГОРСКИ ГЪБИ"

Българска Асоциация "Горски Гъби" е доброволна, независима, демократична, браншова орrанизация на равноправни членове - юридически лица и физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон, които преработват по занятие диворастящи гъби и плодове.

Асоциацията осъществява своята дейност в частна полза на своите членове, основавайки се на действащата нормативна уредба в страната, приетия Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет, независимо от държавните, синдикалните, икономическите и политическите структури.

Асоциацията извършва следните дейности: маркетингови проучвания, посредничество при бизнес контакти, информационно и научно обслужване, обучение, организиране участието в панаири и изложби, консултантска и други дейности в изпълнение на целите си.

ЦЕЛИ

Асоциацията отстоява и защитава общите стратегически цели на бранша, издигане престижа на професията пред обществото, усъвършенствуване професионализма на членовете си, постигане на професионално единство, солидарност и защита на професионалните интереси, информационно обслужване и подкрепа на членовете на Асоциацията в областта на технологията, техниката, научните постижения, маркетинга, производственото законодателство в преработвателната промишленост и др., съдейства за привличането на чуждестранни инвестиции в производствения и обслужващите сектори на бранша, съдейства за доброволното уреждане на възникналите спорове между членовете.

Асоциацията реализира своите цели като обсъжда и защитава концепции за развитието на бранша и свързаните с него дейности, предлага свои платформи, програми и искания при формирането и осъществяването на икономическата и социалната политика, разработва съображения и бележки по проекти за нормативни актове, участвува в разработването или разработва самостоятелно такива проекти, отнасящи се за бранша, подпомага развитието на вътрешните търговски и технологични връзки в бранша чрез предоставяне на информация за производството на суровини, материали и готова продукция и за наличието на свободни мощности, машини, съоръжения и други.

Във връзка с това съдействува за осъществяването на маркетингови и други проучвания за условията на вътрешния и международните пазари, предприема инициативи за привличане на български и чужди капитали в бранша и насърчава образуването на смесени дружества за осъществяване на стопанска дейност в страната и чужбина, информира членовете си за обявени търгове, изложби и панаири в страната и чужбина, като съдействува за участието им в тях и при възможност разработва или осигурява типови договори, тръжни книжа, образци и други, съдейства за повишаването на подготовката и квалификацията на управляващите мениджъри и останалите кадри в бранша, като организира провеждането на курсове, конференции, симпозиуми, срещи с мениджъри и специалисти на водещи фирми в страната и чужбина, съдейства на членовете си за предотвратяване и ликвидиране на прояви на монополизъм и нелоялна конкуренция, представлява интересите на своите членове и на бранша пред държавните и общински органи, неправителствените организации и чуждестранните партньори.

УСТАВ

Устава е приет на Учредително събрание на Асоциацията, проведено на 10.05.2023 г. в град Пазарджик.

Устав на Българска Асоциация "Горски Гъби"
изтегли pdf (3,3 МB)