Издаване на разрешително за събиране на диворастящи гъби и плодове

Правно основание

Закон за защитените територии

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост

Характеристика

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за издаване на разрешително за събиране на гъби на територията на националните паркове. За събирането на гъби е въведен разрешителен режим за регулирано ползване на природен ресурс, за поддържане на оптимално състояние на популациите на различни видове гъби в националните паркове на Република България.
Процедура по извършване на административната услугаПроцедура по извършване на административната услуга

1. Компетентни органи

Компетентни да издадат разрешително за събиране на гъби на територията на националните паркове са директорите на съответната дирекция на национален парк.

2. Заявител

Заявители на услугата са физически и юридически лица, които желаят да извършват съответната дейност на територията на национален парк.

3. Необходими документи

За извършване на услугата заявителят подава заявление по образец. Към заявлението се прилагат:

– документ за самоличност или решение за регистрация на юридическо лице и актуално състояние;

– описание на вида и количеството гъби;

– местата в националния парк, където ще се събират;

– списък с трите имена, адрес и ЕГН на физическите лица, които ще събират гъбите.

4. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението се адресира до директора на съответната дирекция на национален парк. Заявления, които не са попълнени по образец, се оставят без разглеждане. Въз основа на подаденото заявление в 7-дневен срок се издава индивидуален административен акт – разрешение. Разрешенията се издават по реда на постъпването на заявленията. Въз основа на акта, определени от Директора длъжностни лица издават разрешително по образец за ползване на гъби, след заплащане на таксата за съответния вид и количество гъби. Отказ за разрешаване на ползването на гъби се прави при изчерпване на количествата, в определените места и когато заявителят е посочил за ползване на гъби място, което не е определено в годишния план на съответната дирекция. Отказите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Разрешителното е лично и не може да се преотстъпва на други лица. Разрешителното издадено на юридическо лице или на едноличен търговец задължително се придружава със списък на лицата по Образец, заверен от началник сектора на съответния парков участък. При извършване на събирането лицата носят със себе си задължително разрешителното и заверен списък.

Срокът на валидност на разрешителното се определя в него и не можа да бъде по-голям от срока, определен в годишния план на съответната дирекция.

5. Такси

За събиране на гъби се заплащат такси, съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост.

КОМЕНТИРАЙ