Нови такси за бране на билки и гъби в защитените територии

Новата тарифа за таксите при бране на гъби и диви плодове, както и за ползване на дървесина и паша в защитените територии изключителна държавна собственост влезе в сила от 1-ви април 2016. Тарифата е обнародвана в Държавен вестник.

Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните растения – предмет на Закона за лечебните растения)
1. Хвойна синя – 0,20 лв./кг.
2. Шипка – 0,10 лв./кг.
3. Орех, обикновен кестен – 0,20 лв./кг.
4. Други – 0,05 лв./кг.

Гъби в сурово състояние
1. Манатарка – 0,40 лв./кг.
2. Пачи крак – 0,30 лв./кг.
3. Сиво-жълт пачи крак – 0,15 лв./кг.
4. Рижийка, челядинка – о,10 лв./кг.
5. Масловка – 0,05 лв./кг.
6. Смръчкула – 0,50 лв./кг.
7. Други – 0,10 лв./кг.