Как да регистрирам пункт за изкупуване на диворастящи гъби и плодове?

Пунктовете за изкупуване и обектите за преработка на гъби, плодове и зеленчуци и др. (диворастящи, горски, култивирани и биологично отглеждани продукти) за съхранение и продажба на храни следва да се регистрират по Закона за храните.

Изкупвателни пунктове – извършващи само изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове и тяхното транспортиране до обект за производство или търговия, без да са променени основните характеристики на продуктите:

Собствениците на фирми и еднолични търговци, които извършват изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове подават заявления до ОДБХ за регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Добиването на култивираните гъби „Печурка“ и „Кладница“ във ферми-гъбарници, също подлежи на регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Обекти, извършващи преработка на горски плодове, диворастящи и култивирани гъби, плодове, зеленчуци и др.:

Собственици на фирми подават заявление до ОДБХ, като изрично посочват дейностите, които ще се извършват в обекта – доставка, преработване – включително сортиране, сушене, нарязване, опаковане, охлаждане, замразяване, бланширане и др. процеси.
За обектите, които не отговарят на нормативните изисквания ще се връчват предписания с разумни срокове за отстраняване на несъответствията.

На обектите, които не са отстранили несъответствията и не отговарят на нормативните изисквания, ще бъдат връчени заповеди за спиране на дейността им или на част от дейността, до привеждането им в съответствие със законодателството.

Обектите ще бъдат вписвани в Националния регистър, раздел Храни от неживотински произход, група 02, „Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци“.

С настъпването на новия сезон контрола от органите на БАБХ ще бъде засилен, включително и чрез налагане на глоби и имуществени санкции при установяване на нарушения на действащото законодателство в областта на храните.